Türk vatandaşı ile evli olan yabancılar Türk vatandaşı olur mu?

Yabancı ülke pasaportu taşıyan kişinin Türk vatandaşı ile resmi evliliği en az 3 yıl sürerse bu süre sonrasında Türk vatandaşlığına başvuru hakkı doğar. Türk ile evli olan yabancılar 3 yıl sonunda Türk vatandaşlığına başvuru yapabilir. Bu sürede yabancı ülke vatandaşı aile ikamet almak zorundadır. vlilik vatandaşlık başvurusu nasıl yapılır?, Türk vatandaşı ile evli yabancıların vatandaşlık işlemleri, Türk vatandaşı ile evli yabancıların hakları, Türk vatandaşı ile evli yabancıların oturma izni.

Evli olanlar için Türk vatandaşlığı başvuru belgeleri

  1. Başvuru Formu (VAT-6),
  2. 2 Adet 50×60 mm boyutunda beyaz fonda, desensiz ICAO tarafından belirlenen ve makinede okunabilen biyometrik fotoğraf,
  3. Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belge, vatansız ise buna ilişkin usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi,
  4. Tescile esas olacak şekilde tüm kimlik bilgilerini gösteren usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi,
  5. Yerleşim yeri Türkiye’de bulunuyorsa en son tarihli ikamet tezkeresi,
  6. Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyorsa onaylı bir örneği,
  7. Başvuru sahibinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, bu durumu ispata yarayacak ülkesi yetkili makamlarından alınmış ve usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39 uncu maddesi gereğince Temmuz ayının birinci günü olarak tamamlanmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.
  8. Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösterir makbuz.

Eşi Yabancı olanlar Türk Vatandaşlığına nasıl başvruu yapar?

Evlilik yoluyla vatandaşlık için gerekli belgeler
Evlilik yoluyla vatandaşlık için gerekli belgeler

Başvurular yurt içinde yerleşim yerinin bulunduğu valiliğe, yurt dışında ise dış temsilciliklere bizzat veya bu hakkın kullanılmasına ilişkin özel vekâletname ile yapılır. Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmez. Ergin olmayan veya ayırt etme gücünden yoksun bulunan kişilerin vatandaşlıkla ilgili başvuruları veli ya da vasileri tarafından yapılır. Müracaat ve işlemlerde yabancı kimlik numarası esas alınır. Başvuru tarihi olarak kişinin form dilekçesinin müracaat makamınca evrak kaydına alındığı tarih esas alınır. Yabancı makamlarca verilmiş olan resmi belgelerin tasdik işlemleri Nüfus Hizmetleri Uygulama Yönetmeliğin 59 uncu maddesine göre yapılır. Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancıların başvuru sırasında ibraz ettikleri yabancı makamlardan alınan diploma, pasaport gibi belgelerin Türkçe tercümeli ve noter tasdikli olması yeterlidir. Gerekli görülen hallerde ikamet tezkerelerinin aslına uygunluğunun tasdiki ile müdürlüklerince de yapılabilir.

Kaç yıl evli olan vatandaşlığa başvuru yapabilir?

Bir Türk vatandaşı ile evlilik, doğrudan Türk vatandaşlığını kazandırmaz. En az üç yıldan beri bir Türk vatandaşı ile evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvurabilirler. Başvuru tarihinden sonra Türk vatandaşı eşin ölümü nedeniyle evliliğin sona ermesi halinde aile birliği içinde yaşama şartı aranmaz.

Evlilik yolu ile Türk vatandaşı olma şartları nelerdir?

Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan yabancılar evlenmenin butlanına karar verilmesi halinde evlenmede iyi niyetli iseler Türk vatandaşlığını muhafaza ederler. Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan yabancının evliliğinin butlanına karar verilmesi halinde, Türk vatandaşlığını muhafaza edip etmeyeceği konusu Valilik aracılığıyla Bakanlıktan sorulur. 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca: Bir Türk vatandaşı ile evlenme doğrudan Türk vatandaşlığını kazandırmaz. Ancak bir Türk vatandaşı ile en az üç yıldan beri evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilir. Başvuru sahiplerinde;

Aile birliği içinde yaşama, Evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmama, Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama şartları aranır.  Başvurudan sonra Türk vatandaşı eşin ölümü nedeniyle evliliğin sona ermesi halinde birinci fıkranın (a) bendinde ki şart aranmaz. Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan yabancılar evlenmenin butlanına karar verilmesi halinde evlenmede iyi niyetli iseler Türk vatandaşlığını muhafaza ederler.                                                    

Evli olanlara vatandaşlık başvuru formu için TIKLAYINIZ

Başvuruda İstenilen Belgeler ve Başvuru Makamı ve Usul İçin TIKLAYINIZ

evlilik ile vatandaşlık kazanma, Evlilik yoluyla vatandaşlık için gerekli belgeler, Türk vatandaşı ile evli yabancıların hakları, Evlilik yoluyla vatandaşlık başvurusu ne kadar sürede sonuçlanır, Evlilik Yoluyla Vatandaşlık başvurusu, Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığı nasıl alınır?, Eşim yabancı Türk vatandaşı olabilir mi?, Türk vatandaşı ile evliyim vatandaş olabilir miyim?, Türk ile evli olanlara vatandaşlık verilir mi?, Evlilik için vatandaşlık ne zaman sonuçlanır?

Bunları da sevebilirsiniz

Türk vatandaşı ile evli olan yabancılar Türk vatandaşı olur mu?” için bir yorum

Bir cevap yazın