Yabancı ülke vatandaşı kadın veya erkek fark etmez Türk vatandaşı ile evlenince Türk vatandaşı olabilme hakkına kavuşmaktadır. Yabancı bir kişinin Türk ile evlenmesini sonrasında vatandaşlığa başvuru ne kadar sürede olur? önemli olan tamda burasıdır. Evlilik yolu ile Türk vatandaşlığına başvuru yapabilmek için kişinin Türk vatandaşı ile en az 3 yıl evli olması şartı aranmaktadır. Türk vatandaşı ile evlenen yabancılar vatandaşlık kazanana kadar aile oturma izni başvurusu yapmaya devam eder. Türk vatandaşı ile evlendiniz ve üzerinden 3 yıl geçti ise yabancı eşin Türk vatandaşlığına başvuru hakkı doğmaktadır. Evlilik yolu ile vatandaşlık alacak kişinin bağlı olduğu nüfus müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Evlilik yoluyla vatandaşlık başvurusu ne kadar sürede sonuçlanır?

Türk vatandaşı ile evli kalarak 3 yılı doldurmuş yabancı ülke vatandaşları Türk vatandaşlığına başvuru kazanır. Vatandaşlığa başvuru ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Bir Türk vatandaşı ile evlilik, doğrudan Türk vatandaşlığını kazandırmaz. En az üç yıldan beri bir Türk vatandaşı ile evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvurabilirler. Başvuru tarihinden sonra Türk vatandaşı eşin ölümü nedeniyle evliliğin sona ermesi halinde aile birliği içinde yaşama şartı aranmaz. Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan yabancılar evlenmenin butlanına karar verilmesi halinde evlenmede iyi niyetli iseler Türk vatandaşlığını muhafaza ederler. Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan yabancının evliliğinin butlanına karar verilmesi halinde, Türk vatandaşlığını muhafaza edip etmeyeceği konusu Valilik aracılığıyla Bakanlıktan sorulur.

Evlilik yolu ile Türk vatandaşlığına başvuru işlemleri

5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca: Bir Türk vatandaşı ile evlenme doğrudan Türk vatandaşlığını kazandırmaz. Ancak bir Türk vatandaşı ile en az üç yıldan beri evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilir. Başvuru sahiplerinde; Aile birliği içinde yaşama, Evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmama, Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama şartları aranır. Başvurudan sonra Türk vatandaşı eşin ölümü nedeniyle evliliğin sona ermesi halinde birinci fıkranın (a) bendindeki şart aranmaz. Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan yabancılar evlenmenin butlanına karar verilmesi halinde evlenmede iyi niyetli iseler Türk vatandaşlığını muhafaza ederler.

evlilik yolu ile vatandaşlık başvurusu yapma

Evlilik yoluyla vatandaşlık başvurusu için istenen belgeler

  • Başvuru Formu (VAT-6),
  • 2 Adet 50×60 mm boyutunda beyaz fonda, desensiz ICAO tarafından belirlenen ve makinede okunabilen biyometrik fotoğraf,
  • Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belge, vatansız ise buna ilişkin usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi,
  • Tescile esas olacak şekilde tüm kimlik bilgilerini gösteren usulüne göre onaylanmış
  • belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi,
  • Yerleşim yeri Türkiye’de bulunuyorsa en son tarihli ikamet tezkeresi,
  • Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyorsa onaylı bir örneği,
  • Başvuru sahibinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, bu durumu ispata yarayacak ülkesi yetkili makamlarından alınmış ve usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39 uncu maddesi gereğince Temmuz ayının birinci günü olarak tamamlanmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.
  • Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösterir makbuz.

Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kazanabilmek İçin Aranan Şartlar Nelerdir?

Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kazanabilmek İçin Aranan Şartlar Nelerdir?” üzerine 7 düşünce

Bir cevap yazın